Craig Thomas & Bluetopia

 — (EDT, UTC-04) — (EDT, UTC-04)

Strange Brew, 88 Market Street, Manchester, NH

Craig Thomas and the Bluetopia guys make their return to this comfortable venue!